Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Правила за участие


 • Форма на Конкурса
  1. Задочно - започвайки от месец октомври 2007, в продължение на 6 броя - 6 кръга, се публикува по една задача на кръг в списание PC Magazine България. Във всеки задочен кръг се определя победител, който получава сертификат от Мусала Софт и награди осигурени от спонсорите.
  2. Финален-присъствен кръг се провежда през месец май 2008 с 9-те най-добре представили се участници от задочните кръгове и следващите 3-ма в класирането, които не са участвали във финален кръг през последни три години.

 • Участие
  • Право на участие има всеки желаещ, който не е свързан пряко с Мусала Софт.
  • Предаването на решения и задаването на въпроси по условието на задачата става чрез online системата след регистрация. Системата можете да намерите тук.
   1. Необходими лични данни при регистрация:
    • трите имена;
    • град;
    • дата на раждане (дд.мм.гггг);
    • занимание/професия;
    • e-mail и телефон за контакт.
   2. Решението на задачата - архив съдържащ:
    • Ако в условието на задачата не е указано друго, един изпълним EXE файл, с който се извършва проверката, а за тези които пишат на JAVA - всички необходими CLASS файлове или JAR архив (тестването ще бъде извършено с JDK 1.5). В случай че условието на задача изисква повече от един изпълним файл, то споменатите условия се отнасят за всеки един от тях. Решенията не трябва да изискват библиотеки, които не са част от указаната по-долу среда за тестване.
    • Сорс-код на решението, който не се оценява (т.е. не влияе на резултата), но задължително трябва да се изпрати.
    • По желание (не се оценява), описание на решението и реализирания алгоритъм, което ще бъде сложено на сайта на Конкурса и може да се публикува в списанието.
   3. Всеки изпратен архив трябва да е не по-голям от 1MB. Архив с размер над 1MB не може да бъде предаден чрез на системата!
  • По изключение или при проблеми със системата, решения могат да бъдат предавани и по e-mail на адреса на журито - konkurs@musala.com, съдържащ личните данни на участника, архив с решението на задачата и причината, поради която решението не е било изпратено чрез системата.
  • Решения получени след крайния срок за съответния кръг няма да бъдат включени в класирането!

 • Оценка на изпратените решения в задочните кръгове
  • Схема на проверка:
   • Журито подготвя набор от тестове (входни данни) за конкретната задача. На всеки тест, съобразно сложността му, се съпоставят определен брой точки - максималният брой точки, който може да получи всеки състезател, ако решението му премине успешно теста. Броят на тестовете и разпределението на точките между тях не са предварително известни. Знае се само, че за всяка задача сумата от максималните точки на всички тестове е 100.
   • На всеки тест журито предварително съпоставя време (определен брой секунди), за което програмата на всеки участник трябва да завърши теста. Това времево ограничение се определя предварително, но не е задължително да бъде обявено публично. В случай, че програмата надвиши времето за работа, то тестът ще се счете за неуспешен (без значение дали генерираният от програмата резултат е верен или не) и ще му бъдат присъдени 0 точки.
   • Ако при изпълнението на програмата на участник за даден тест се получи грешка по време на изпълнение на програмата (Run-time Error), то тестът ще се счете за неуспешен и ще му бъдат присъдени 0 точки.
   • Ако програмата завърши тест в определеното време и в условието на задачата не е указана друга схема за оценяване, то ще бъдат присъдени или всички точки определени за теста (при верен резултат) или 0 точки (ако резултатът генериран от програмата е грешен - това включва грешно форматиран изходен файл).
  • Наказания:
   • Програмите не трябва да извеждат никъде някаква информация, освен указаните в условието изходни данни в указания в условието изходен файл. Освен това форматът на изходните данни трябва да съвпада с формата, описан в условието на съответната задача. Не трябва да бъдат извеждани никакви съобщения на екрана, принтера или други изходни устройства.
   • Програмата ви не трябва да чете никакви данни отникъде, освен от описания в условието входен файл и от временните файлове, които тя има право да създаде. Тя не трябва да очаква, че данните, които са записани във входния файл, ще бъдат подадени на стандартния вход, например.
   • Програмите не трябва да включват никакъв потребителски интерфейс. Те не трябва да създават каквито и да било прозорци, бутони, статус барове и т.н. Освен това програмите не трябва да изискват от проверяващия да натисне нещо по екрана, натисне “Enter” или какъвто и да било друг клавиш.
   • Ако програмата изисква допълнителни файлове, за да работи (библиотечни файлове), то те трябва да бъдат изпратени заедно с изпълнимия файл и сорс кода на решението.
   • При неспазване на някое от изброените условия програмата на състезателя ще получи 50% от точките за услешно преминатите тестове.
  • Особености по тестването:
   • Всички решения се тестват на един и същи компютър;
   • Компютърът, на който се тестват решенията, има процесор: за първи гръг - AMD Athlon на 900 MHz; за следващите кръгове - Intel Pentium 4 на 3.00 GHz;
   • Проверката се извършва под Windows XP Service Pack 2, с инсталиран .NET Framework 2.0;
   • Свободната оперативна памет, при изпълнението на програмите на участниците, ще е поне 256MB;
   • При работата си, програмите на участниците имат право да използват временни файлове в текущата директория, като файловете могат да заемат до 100MB дисково пространство.
  • Контестации:
   • След публикуване резултатите на всяка задача, журито ще обявява срок за контестации не по-малък от 3 дни от публикуването на резултатите.
   • В обявения срок участниците ще могат да подават контестации свързани с оценяването на решенията. Контестации подадени след обявения срок няма да оказват влияние на класирането.

 • Обявяване на резултатите от задочните кръгове
  През един брой на списанието (т.е. в брой X излизат резултатите от задачата публикувана в брой X-2) се публикуват:
  1. Идея на решението (алгоритъма) на задачата.
  2. Класиране за конкретната задача, както и обявяване на победител на задочния кръг.
  3. Общото класиране до момента - на база всички задочни кръгове, които са се провели.
  На сайта на Конкурса се публикува всичко по т.1, т.2, т.3, както и:
  • Текста на задачата, като условието на текущата задача се публикува 20 дни преди крайния срок за изпращане на решения.
  • Тестовите примери, с които е извършена проверката; програмите на всички участници, изпратили решения; както и начина на оценка. Целта е проверката и класирането да са максимално открити и прозрачни, и всеки участник да може сам да провери собственото си решение и да се убеди, че е оценен правилно.

 • Предложения на задачи:
  • Журито приема предложения на задачи. Предложението на задача трябва да включва условие на задачата и описание на идеята за решение на задачата.
  • Участник в конкурса също може да предложи задача. Ако предложилият задача изпрати решение и то получи един от максималните резултати по точки в кръга, точките се запазват. Ако има участник с повече точки, то предложилият задача ще получи 0 точки за съответния кръг.

 • Участие във финалния-присъствен кръг
  След проверката на всеки задочен кръг, се сумират точките от всички кръгове до момента за всеки участник - така се изготвя текущото общо класиране. След провеждането на всичките шест задочни кръга, общото класиране става крайно. Участниците, заемащи първите 9 места в крайното общо класиране, и следващите 3-ма най-добре представили се и не участвали във финален кръг през последните три години, получават покана за участие във финалния-присъствен кръг.

* Включвайки се в Конкурса всеки участник приема настоящите правила.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.